Historik

HISTORIK

Byamän och byastämmor har en tusenårig tradition. I det gamla bondesamhället samlades man varje vår och höst till ordinarie byastämma där man valde ålderman och vice ålderman. Vårstämman var endast till för manfolket, men till höststämman var även kvinnorna bjudna. Åldermannen kunde även efter behov sammankalla byamännen till exempel vid ofred,  skogsbränder, stormar, notdragning, skallgång efter varg m.m. (Den sista vargen som avlivades i Benestad var mellan Salen och Alva sjö vid Höge backe). På åldermansstämman togs beslut om anläggande och underhåll av vägar, diken, broar m.m. Val av synemän för utförande av brandsyn, val av plogfogde för snöplogning, utarrendering av öar, slåtter på gemensamma gator och vägrenar.

På höststämman reglerades inkomster och utgifter efter hemmanets mantal satt jord (storleken på gården). Höststämman var den sittande åldermannens avsked och den avslutades med ett riktigt stort bonnakalas där både öl och brännvin serverades i stora mängder. Vid sådana tillfällen satt kniven och kastyxan löst i midjebältet.


Byamännen hade således en stor betydelse för det gemensamma livet i byn och många aktiviteter var beroende av att man samarbetade och hjälptes åt.


Benestads by är en av de större byarna i länet. Redan på 1600-talet fanns det sju skattehemman och tre frälsehemman. Åldermannen valdes i följande hemmansordning: Billa- och Sjögårdarna, frälsegårdarna, Åkesgårdarna, Jutagårdarna, Håkansgårdarna (Bengtsgård) och Södragårdarna.

I mitten av 1950-talet friköptes frälsehemmanen från Engaholm. I början av 1900-talet var det tjugofem byamän som var kallade till byastämmor. Idag hundra år senare är det fjorton. Byastämmorna har ej längre den stora betydelse som förr i tiden, då byamännen själva hade  friheten att bestämma hur jord, skog, ängs- och betesmarker och husdjur skulle skötas. Många funktioner har också tagit över av kommunen och andra myndigheter.


2013 hölls byastämman hos  Åke Arvidsson Benestad Norregård (tidigare frälsegård).

Det var fjärde gången som  Åke var ålderman. Valda delar ur stadgarna från 1740, reviderade år 1816 som ålderman och byastämman är skyldiga att läsa och följa;

§ 3

Till  Byestämma kallas alla jordbrukare inom Byen, genom en Budkafwel, som förwaras hos Åldermannen och af honom utskickas. Den som antingen försummar, att kafwelen uti behörig ordning fortställa, eller utan skäl från sammankomsten utebliwfer, pliktar 4 s  B:co.

§ 5

Ingen må förolämpa Åldermannen och Biträde, med ord eller gerning, antingen i deras tjensteutöfning eller efteråt. Gör det någon, bliwe han genast stämd till ortens Domstol.

§ 6

Wiktiga och för framtiden gällande beslut kunna ej tagas, utan att tre fierdelar af Byamännen derom äro ense, och böra desse, i fall Åldermannen eller någon annan inom Byn kan skrifa, skrifteligen uppteknas och af de beslutande underskrivas, annars fäste Byemännen dem noga uti minnet. 

§ 9

Skulle någon af hat, ondska och öwerdåd, eller för att insläppa kreatur, rifwa ner eller fördärwa grund eller gärdesgård, befordre Åldermannen de brottslige, på Bykassans förskjutande kostnad, till laga answar derföre.

§ 34

Ingen må inhyseshjon eller annat folk af mindre god frägd, på sina ägor intaga och ännu mindre låta derå uppsätta backstugor, innan grannarne gifwit sitt bifall dertill, gör det någon, plickte han 1 Riksd banco och ware likväl förbunden, att den intagne afhysa och bortskaffa, ifall Bymännen det begära.

§ 35

Åldermannen bör, wid 15 s bot, genast underrättas, när lösdrifware utsockne tiggare eller andre misstänkte personer till byen ankomma och ware han skyldig dem antingen gripa, om han dertill skäl hafwer, eller dem anmäla hos närmaste kronobetjent, på det de må till sina hemorter försändas.

§ 37

Den som uti sitt hus tillåter förbudne spel, fylleri eller oanständigt lefwerne erlägge till Bykassan 1 riksd hwarje spelande drucken eller stojande 24 s, dem föräldrar och husbönder måste betala, om annan tillgång ej är: sker andra gång betala dubbelt.

§ 38

Ingen må, wid  1 Rdr 14 s plickt, tillåta någon Lekestuga hos sig hållas; men will Byens ungdom någon gång gå tillsammans och roa sig, bör Ålderman och Biträde dertill lof giva, och under hela tiden, som högst 12 timmar wara må, öfwerwara sammankomsten, och wid answar tillse att intet owäsende, oljud och förargelse sker, hwarföre Ålderman också äger rätt att från detta nöje utesluta dem, som gjort sig kände för öfermod,eller osedligt uppförande.

§ 44

Utav alla de böter, som enligt denna Byordning uttagas, tillfaller ena hälften Åldermannen och hans Biträde, så att den förre deraf får två tredjedelar och den senare en tredjedel, och den andra hälften tillfaller Bykassan; och må denna kassa aldrig användas till drikeswaror eller bränwin, utan besparas till nyttigare ändamål, samt sådane utgifter som Åldermannen har för Byens rättegångar.


/Kjell Jansson


Webmaster: Niclas Georgsson